قیمت قیر صادراتی فله، بشکه، تحویل درب کارخانه  یا فوب بندر عباس