قیمت قیر صادراتی فله، بشکه، تحویل درب کارخانه یا فوب بندر عباس