قیر 40-30

قیر معمولا از تقطیر نفت خام به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می‌شود. قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است. سطح نفوذ پذیری قیر (40-30) از نوع قیر نیمه جامد است که از آن به عنوان آسفالتی مناسب برای ساخت و ساز و تعمیر جاده ها استفاده میشود. این درجه از قیر عمدتا در ساخت آسفالت مخلوط و پوشاندن سطوح استفاده می شود. قیر 40-30 بیشترین مقدار استفاده از قیر و مواد اولیه نسبت به محصولات دیگر قیر است. قیر30-40 از نوع قیر سفت به شمار آمده و با دمیدن هوای گرم در کوره و با پایین آمدن درجه نفوذ پذیری به این حالت در می آید.

قیر 50-40

قیر معمولا از تقطیر نفت خام به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می‌شود. قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است. سطح نفوذ پذیری قیر (50-40) از نوع قیر نیمه جامد است که از آن به عنوان آسفالتی مناسب برای ساخت و ساز و تعمیر جاده ها استفاده میشود. این درجه از قیر عمدتا در ساخت آسفالت مخلوط و پوشاندن سطوح استفاده می شود. قیر 50-40 بیشترین مقدار استفاده از قیر و مواد اولیه نسبت به محصولات دیگر قیر است.

قیر 100-85

قیر جسمی هیدروکربوری است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفور کربن کاملا حل می‌شود. قیر در دمای محیط جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. سطح نفوذ پذیری قیر (100-85) از نوع قیر نیمه جامد است که از آن به عنوان آسفالتی مناسب برای ساخت و ساز و تعمیر جاده ها استفاده میشود. این درجه از قیر عمدتا در ساخت آسفالت مخلوط و پوشاندن سطوح استفاده می شود. قیر 100-85 بیشترین مقدار استفاده از قیر و مواد اولیه نسبت به محصولات دیگر قیر است.

قیر 70-60

 قیر جسمی هیدروکربوری است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفور کربن کاملا حل می‌شود. قیر در دمای محیط جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود. سطح نفوذ پذیری قیرهای (70-60) از نوع قیر نیمه جامد است که از آن به عنوان آسفالت مناسب برای ساخت و ساز و تعمیر جاده ها استفاده میشود. این درجه از قیر عمدتا در ساخت آسفالت مخلوط در پوشاندن سطوح استفاده می شود. قیر 70-60 بیشترین مقدار استفاده از قیر و مواد اولیه نسبت به محصولات دیگر قیر است.

.